۲۰ - آبان - ۱۳۹۳

گروه آموزشی مهندس تقی زاده در جهت پیشبرد اهداف خود برای ارتقا سطح کیفی رندر های مجموعه و خارج از مجموعه سری ورکشاپ هایی ترتیب میدهد که شرکت در آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.