۱۴ - اردیبهشت - ۱۳۹۲

ساعات آموزشی گروه آموزشی مهندس تقی زاده تحت نظر تمام مدرسان مکس این مجموعه بشرح زیر میباشد

۵:۰۰-۴:۴۵ ۴:۴۵-۳:۳۰ ۱۲:۴۵-۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰-۱۰:۱۵ ۹:۰۰-۱۰:۱۵ ۷:۴۵-۹:۰۰ شنبه
۷:۳۰-۸:۴۵ ۶:۱۵-۷:۳۰ ۵:۰۰-۶:۱۵
۵:۰۰-۴:۴۵ ۴:۴۵-۳:۳۰ ۱۲:۴۵-۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰-۱۰:۱۵ ۹:۰۰-۱۰:۱۵ ۷:۴۵-۹:۰۰ یک شنبه
۷:۳۰-۸:۴۵ ۶:۱۵-۷:۳۰ ۵:۰۰-۶:۱۵
۵:۰۰-۴:۴۵ ۴:۴۵-۳:۳۰ ۱۲:۴۵-۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰-۱۰:۱۵ ۹:۰۰-۱۰:۱۵ ۷:۴۵-۹:۰۰ دوشنبه
۷:۳۰-۸:۴۵ ۶:۱۵-۷:۳۰ ۵:۰۰-۶:۱۵
۵:۰۰-۴:۴۵ ۴:۴۵-۳:۳۰ ۱۲:۴۵-۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰-۱۰:۱۵ ۹:۰۰-۱۰:۱۵ ۷:۴۵-۹:۰۰ سه شنبه
۷:۳۰-۸:۴۵ ۶:۱۵-۷:۳۰ ۵:۰۰-۶:۱۵
۵:۰۰-۴:۴۵ ۴:۴۵-۳:۳۰ ۱۲:۴۵-۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰-۱۰:۱۵ ۹:۰۰-۱۰:۱۵ ۷:۴۵-۹:۰۰ چهارشنبه
۷:۳۰-۸:۴۵ ۶:۱۵-۷:۳۰ ۵:۰۰-۶:۱۵
۵:۰۰-۴:۴۵ ۴:۴۵-۳:۳۰ ۱۲:۴۵-۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰-۱۰:۱۵ ۹:۰۰-۱۰:۱۵ ۷:۴۵-۹:۰۰ پنج شنبه
۵:۰۰-۶:۱۵
ضمنا مدت هر دوره دو ماه وتعداد کلاس ها ۲۰ جلسه بعلاوه ۵ جلسه رفع اشکال می باشد