۱۴ - فروردین - ۱۳۹۲

از شنبه تا پنجشنبه و از ساعت ۹ تا ۱۹ ساعات برگزاری کلاس های تمام دفاتر می باشد.

روز و ساعت کلاس با هماهنگی هنرجو تعیین میشود.

تعداد جلسات در هفته با هماهنگی هنرجو تعیین میشود، معمولا یک تا سه جلسه رد هفته.